kasperpilot@wp.pl sebwid@wp.pl (+48) 501 448 903 (+48) 608 509 743

Rodzinny Ślizg oraz Otwarte Mistrzostwa Wadowic w Slalomie Gigancie 2022

 

Termin:

06.03.2022

godz:10:00

Miejsce:

Kompleks Beskid Spytkowice

34-745 Spytkowice 135A

 

Osoby biorące udział w RŚ oraz SG prosimy o wypełnienie obydwu formularzy! 

Formularz zgłoszeniowy Rodzinny Ślizg 

https://forms.gle/AiuhHhz5t9geFArX8

Formularz zgłoszeniowy Slalom Gigant

https://forms.gle/evRdsfakkiKPPUY96

Uwaga:

Zanim wypełnisz formularze zapoznaj sie z regulaminem poniżej !

1.Organizatorem zawodów Rodzinny Ślizg jest Centrum Rekreacji i Rehabilitacji LIDER Sebastian Widlarz z siedzibą w Wadowice os. Kopernika 17/20, adres korenspodencyjny: 34-100 Wadowice, os. Kopernika 17/20 adres mail sebwid@wp.pl

2 . Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania zawodów będą przebywać na terenie zawodów. Każda osoba przebywająca na terenie zawodów w czasie trwania zawodów obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.

3. Osoba biorąca udział (startująca) w zawodach nazwana jest uczestnikiem               w niniejszym regulaminie.

4. Celem zawodów jest:
a) Popularyzacja narciarstwa zjazdowego pośród najmłodszych,
b) Wychowanie w duchu fair play,
c) Podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego,
d) Integracja środowiska rodzinnego, narciarskiego i sportowego,
e) Międzypokoleniowa integracja społeczna.
5. Termin i miejsce zawodów: 06.03.2022 r. (niedziela godzina 10:00) - Kompleks BESKID w Spytkowicach

6. Udział w zawodach mogą wziąć osoby spełniające następujące kryteria:
a) Terminowe zgłoszenie udziału wraz z uiszczeniem opłaty o której mowa              w pkt 7.
b) Posiadanie odpowiednich umiejętności narciarskich i dobrego stanu zdrowia.
c) Osoba małoletnia może uczestniczyć w zawodach wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby.
7. Zgłoszenia w Zawodach Rodzinny Ślizg osoba startująca lub jej/jego przedstawiciel ustawowy (w przypadku osób niepełnoletnich) może dokonać:
a) Poprzez formularz na stronie www.lidersport.pl lub facebook, do dnia 03.03.2022 (zgłoszenie wraz z opłatą).
b) W dniu zawodów 06.03.2022 od godz. 8:00 do godz. 9:00 w biurze zawodów. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia w dniu zawodów przez organizatora jest posiadanie wolnych miejsc w chwili zgłoszenia oraz jednoczesne dokonanie opłaty startowej.
8. Ilość zgłoszeń na imprezę jest ograniczona do 100 startujących,                         o pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Organizator na bieżąco będzie przekazywać informacje o wolnej ilości miejsc poprzez swój profil na portalu Facebook i stronę internetową www.lidersport.pl
10. Prawo startu w zawodach mają osoby znajdujące się na liście startowej (patrz pkt. 8 i 9 regulaminu). Warunkiem umieszczenia osoby na liście startowej jest dokonanie opłaty startowej w terminach określonych w pkt. 7.

Za datę dokonania opłaty startowej, w przypadku przelewu, przyjmuje się dzień wpływu środków na konto organizatora.

11. Osoby, które nie dokonały w terminie określonym w pkt. 7a opłaty startowej będą skreślone z listy startowej.

12. Opłata startowa wynosi:
a) 80 PLN – na nr. konta 94 1020 1433 0000 1502 0023 7503  z adnotacją „Rodzinny Ślizg 2022”. Opłatę prosimy uiścić do 3 dni roboczych od dnia zapisania uczestnika. W razie nie dokonania opłaty w oznaczonym terminie zgłoszenie zostanie usunięte z systemu.
b) 120 PLN - gotówką w dniu zawodów 06.03.2022r. (w przypadku wolnych miejsc startowych).

13. Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zawodach. Opłata w tym przypadku zostaje przekazana na nagrody rozlosowane w zawodach.

14. Rodzinny Ślizg (zawody rodzinne):

 1. Do udziału w zawodach  zapraszamy pary rodzinne złożone z osoby dorosłej (rodzice, dziadkowie) oraz dziecka. Zawody rozgrywane będą  w 5 kategoriach wiekowych (o kwalifikacji do kategorii decyduje wyłącznie wiek dziecka,  nie uwzględnia się podziału ze względu na płeć zawodników oraz na narciarzy i snowboardzistów).
 2.  O zajętym miejscu w zawodach „Rodzinny Ślizg” decydować będzie suma pierwszych przejazdów obu zawodników (dziecka i opiekuna).                 W przypadku gdy rodzic lub dziadek tworzą zespoły z większa ilością dzieci lub wnuków to opiekun jedzie tylko jeden raz slalom, a jego czas jest dodawany do czasów osiągniętych przez poszczególne dzieci. Jeśli opiekun nie ukończy przejazdu to startuje kolejny raz ale jego pierwszy zespół zostaje zdyskwalifikowany, itd.
 3. Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych- liczy się wiek dziecka:
 • Rocznik 2015 i młodsi
 • Rocznik 2014 – 2012
 • Rocznik 2011 – 2009
 • Rocznik 2008 – 2007
 • Rocznik 2006 – i starsi

 

15. Otwarte Mistrzostwa Wadowic w Slalomie Gigancie:

 1. Zawody przewidziane dla osób chcących wystartować indywidualnie oraz dla uczestników Rodzinnego Ślizgu.
 2. W Otwartych Mistrzostwach Wadowic w Slalomie Gigancie obowiązuje formuła dwóch przejazdów – o kolejności decyduje wynik lepszego przejazdu.
 3. W przypadku zawodników biorących udział w „Rodzinnym Ślizgu” jako pierwszy czas zaliczony będzie czas uzyskany podczas przejazdu                    w ramach tych zawodów.
 4. Klasyfikacja prowadzona będzie w kategoriach wiekowych,                            z dodatkowym podziałem ze względu na wiek, płeć, zawodników - aktualne posiadane licencje narciarskie do rocznika 2004 i amatorów:
 • Rocznik 2015 i młodsi
 • Rocznik 2014 – 2012
 • Rocznik 2011 – 2009
 • Rocznik 2008 – 2007
 • Rocznik 2006 – 2004
 • Rocznik 2003 – 1973
 • Rocznik 1972 i starsi

 

 1. Zawody „Rodzinnego Ślizgu” oraz Otwarte Mistrzostwa Wadowic                    w Slalomie Gigancie rozgrywane będą na wyłączonej części stoku głównego.
 2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii obu zawodów otrzymają medale.
 3. Ponadto organizatorzy przyznają  nagrody:
 • dla najliczniejszej rodziny startującej w zawodach,
 • dla najmłodszego i najstarszego zawodnika (rok, miesiąc, dzień),
 • nagrody ufundowane  przez sponsorów które zostaną rozlosowane pomiędzy zawodników.

 

16.  OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU

Zasady bezpieczeństwa:
a) Każdy uczestnik zawodów powinien być ubrany w odpowiedni strój sportowy.
b) Uczestnicy oraz osoby przebywające na terenie zawodów są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie zawodów, oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek.
c) Każdy uczestnik, który na trasie zauważy niepokojące zdarzenie, które może być przyczyną ubytku na zdrowiu innego uczestnika, zobowiązany jest poinformować organizatora.
d) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator zaleca ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
e) Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na terenie zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez uczestników zawodów oraz innych osób przebywających na terenie zawodów.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników

 i umiejętności narciarskie.
g) Uczestnik zawodów, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom organizatora i służby ochrony, może zostać niezwłocznie usunięty z terenu zawodów.
h) Na terenie zawodów należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.
i) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora.
17. Protesty:
a) Składanie protestów możliwe jest na piśmie do organizatora zawodów                  w terminie do 15 minut od ukazania się wyników oficjalnych.
b) Protest może złożyć jeden z rodziców lub opiekun uczestnika.
18. Postanowienia dodatkowe:
a) Organizator jest uprawniony do utrwalania (osobiście/na jego zlecenie/za jego zgodą) przebiegu zawodów w formie filmowej oraz fotograficznej, w tym wizerunków uczestników zawodów Rodzinny Ślizg 2022  tj. osób startujących             i wszystkich osób towarzyszących, przebywających na terenie zawodów (publiczności).
b) Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania w tym, nieodpłatnego rozpowszechniania ww. dokumentacji filmowej oraz fotograficznej w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych Organizatora zawodów oraz zawodów Rodzinny Ślizg 2022  na wszystkich nośnikach, za pośrednictwem dowolnych mediów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych w innych elektronicznych środkach przekazu, a także w publikacjach i serwisie Organizatora i osób trzecich.
c) Akceptacja Regulaminu Zawodów, jak również udział w zawodach jako uczestnik lub publiczność, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie i nieodpłatne rozpowszechnianie w celach opisanych w powyżej wizerunków uczestników Zawodów Rodzinny Ślizg 2022 oraz wszystkich osób towarzyszących, przebywających na terenie zawodów (publiczności).
19. Uwagi końcowe:
a) Zmian w Regulaminie Zawodów Rodzinny Ślizg 2022 może dokonać tylko organizator.
b) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca zawodów                  w przypadku złych warunków śniegowych lub pogodowych lub odwołania zawodów, o czym poinformuje na stronie internetowe: www.lidersport.pl i Facebook.
d) W przypadku sytuacji o której mowa w pkt 19 lit c. wniesiona przez uczestnika opłata startowa zostanie przeniesiona na nowy termin w ramach zawodów Rodzinny Ślizg 2022 lub zwrotu pełnej kwoty w przypadku odwołania zawodów

e) Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca i nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
20. Informacja dotycząca przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest: Centrum Rekreacji i Rehabilitacji LIDER Sebastian Widlarz z siedzibą w Wadowice os. Kopernika 17/20, adres korenspodencyjny: 34-100 Wadowice, os. Kopernika 17/20 adres mail sebwid@wp.pl Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celu realizacji zawodów tj. potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia             i promocji zawodów, przygotowania i udostępnienia w dowolnej formie list startowych, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację z uczestnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery uczestnika podane podczas rejestracji. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych. Podanie danych osobowych o których mowa powyżej oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji zawodów ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku uczestnika uniemożliwia start w zawodach. Dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na administratora odnośnie zachowania danych przez okres trwałości projektu, przedawnienia roszczeń dochodzonych przez/od Lidersport. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również                w postaci wizerunku w dowolnym momencie,
f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kiedy nie możliwe będzie zorganizowane zawodów z uwagi na epidemię COVID-19. W takiej sytuacji wniesiona przez uczestnika opłata startowa  zostanie zwrócona. Organizator zaleca obserwowanie oficjalnych komunikatów potwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny dotyczących epidemii COVID-19 na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus .
 

Program zawodów:

 • od godz. 8.00 do 9.15- rozdanie pakietów startowych
 • godz. 10.00 - rozpoczęcie zawodów
 • godz. 12.00 - rozpoczęcie drugiego przejazdu
 • ok. godz. 14.00 - dekoracja zwycięzców

 

Opłata startowa wynosi:

 • Do 03.03. 2022 r.                       80 zł + cena karnetu*
 • 6 marca do godziny 9.00            120 zł  bez karnetu

W dniu zawodów opłaty będą przyjmowane w biurze zwodów tj.: w Karczmie w Kompleksie Beskid Spytkowice.

   W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:

 • gorący posiłek,
 • gadżety ufundowane przez sponsorów,
 • *opcjonalnie - karnet 4 godzinny za dopłatą w wysokości 80 zł.

 

Uwaga: opłata nie obejmuje ubezpieczenia NNW.

Zapisy przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.lidersport.pl w zakładce zawody sportowe.

 

Opłatę startową należy wpłacić na konto:

 • 94 1020 1433 0000 1502 0023 7503 z adnotacją: Rodzinny Ślizg 2022

Uwaga: 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły - jeden przejazd lub odwołania zawodów z przyczyn niezależnych tj.: nieczynna stacja narciarska, stan stoku lub pogoda uniemożliwiająca przeprowadzenie zawodów oraz co do ilości uczestników.

W przypadku odwołania zawodów opłata startowa zostanie zwrócona w pełnej kwocie.

Z narciarskim pozdrowieniem

www.lidersport.pl


Aktualności

Kto okazał się najlepszy w gminie w narciarstwie alpejskim?

Kto okazał się najlepszy w gminie w narciarstwie alpejskim?

W środę (8.03) na stoku "Beskid" w Spytkowicach odbyły się IX Mistrzostwa uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Wadowice w narciarstwie alpejskim oraz V Mistrzostwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych w narciarstwie...

Więcej

Informacje dotyczące ferii zimowych 2019/Rytro

Rytro 2019

Więcej