kasperpilot@wp.pl sebwid@wp.pl (+48) 501 448 903 (+48) 608 509 743

Rodzinny Ślizg oraz Otwarte Mistrzostwa Wadowic w Slalomie Gigancie 2020

 

Termin:

16.02.2020

godz:10:00

Miejsce:

Kompleks Beskid Spytkowice

34-745 Spytkowice 135A

 

Osoby biorące udział w RŚ oraz SG prosimy o wypełnienie obydwu formularzy! 

Formularz zgłoszeniowy Rodzinny Ślizg 

https://forms.gle/DiQpdbpQsRW2fS4P9

Formularz zgłoszeniowy Slalom Gigant

https://forms.gle/psQKKGdyxwS67TkL9

Uwaga:

Zanim wypełnisz formularze zapoznaj sie z regulaminem poniżej !

 

 

 

Organizator:

Organizatorem zawodów Rodzinny Ślizg jest Centrum Rekreacji i Rehabilitacji LIDER Sebastian Widlarz z siedzibą w Wadowice os. Kopernika 17/20, adres korenspodencyjny: 34-100 Wadowice, os. Kopernika 17/20 adres mail sebwid@wp.pl

Współpraca:

Wadowickie Centrum Kultury

ul. Teatralna 1

34-100 Wadowice

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów jest Centrum Rekreacji i Rehabilitacji LIDER Sebastian Widlarz z siedzibą w Wadowice os. Kopernika 17/2

Regulamin zawodów:

1. Rodzinny Ślizg:

Do udziału w zawodach  zapraszamy pary rodzinne złożone z osoby dorosłej (rodzice, dziadkowie) oraz dziecka. Zawody rozgrywane będą  w 5 kategoriach wiekowych (o kwalifikacji do kategorii decyduje wiek dziecka oraz przynależność klubowa, nie uwzględnia się podziału ze względu na płeć zawodników oraz na narciarzy  i snowbordzistów)

O zajętym miejscu w zawodach „Rodzinny Ślizg” decydować będzie łączny czas obu zawodników (dziecka i opiekuna). W przypadku gdy rodzic lub dziadek tworzą zespoły z większa ilością dzieci lub wnuków to opiekun jedzie tylko jeden raz slalom a jego czas jest dodawany do czasów osiągniętych przez poszczególne dzieci. Jeśli opiekun nie ukończy przejazdu to startuje kolejny raz ale jego pierwszy zespół zostaje zdyskwalifikowany, itd.

 

 

 

Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:

 • Rocznik 2013 i młodsi
 • Rocznik 2012 – 2010
 • Rocznik 2009 – 2007
 • Rocznik 2006 – 2003
 • Rocznik 2002 i starsi

 

 

2. Otwarte Mistrzostwa Wadowic w Slalomie Gigancie:

 1. Zawody przewidziane dla osób chcących wystartować indywidualnie oraz dla uczestników Rodzinnego Ślizgu.
 2. W Otwartych Mistrzostwach Wadowic w Slalomie Gigancie obowiązuje formuła dwóch przejazdów ( suma czasów dwóch czasów przejazdów )*.
 3. W przypadku zawodników biorących udział w „Rodzinnym Ślizgu” jako pierwszy czas zaliczony będzie czas uzyskany podczas przejazdu w ramach tych zawodów.
 4. Klasyfikacja prowadzona będzie w kategoriach wiekowych,                            z dodatkowym podziałem ze względu na wiek, płeć i przynależność klubową ( amatorzy i zawodowcy ):
 • Rocznik 2013 i młodsi
 • Rocznik 2012 – 2010
 • Rocznik 2009 – 2007
 • Rocznik 2006 – 2003
 • Rocznik 2002 – 1990
 • Rocznik 1989 – 1980
 • Rocznik 1979 – 1970
 • Rocznik 1969 i starsi

 

 1. Zawody „Rodzinnego Ślizgu” oraz mistrzostwa w slalomie gigancie rozgrywane będą na wyłączonej części stoku głównego.
 2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii obu zawodów otrzymają dyplomy i medale.
 3. Ponadto organizatorzy przyznają  nagrody:
 1. dla najliczniejszej rodziny startującej w zawodach,
 2. dla najmłodszego i najstarszego zawodnika,
 3. nagrody ufundowane  przez sponsorów które zostaną rozlosowane pomiędzy zawodników.

 

8. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 1. OGÓLNE WARUNKI ZGŁOSZENIA - Prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) elektronicznego zgłoszenia – formularz zgłoszeniowy na stronie www.lidersport.pl  oraz dokonanie opłaty startowej. W przypadku braku opłaty do 3 dni od daty zgłoszenia  uczestnik będzie skreślony z listy startowej. Zapisy w dniu zawodów do 9.00 – opłata gotówką.

 

9.  OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU

 1. Warunkiem udziału Uczestnika w zawodach jest:
  1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
  2. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
   1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
   2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w zawodach,
   3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
   4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
   5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i re emitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
   7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
   8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
  3. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom zawodów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
  4. Organizator ustanawia limit Uczestników zawodów na 120 osób.  W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Zgłoszeń.
  5. W trakcie trwania zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia zapiętego kasku narciarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału w zawodach każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
  6. Zawodnicy startują według następującej kolejności:
 • Zawody Rodzinne Ślizg – pary rodzinne wg wieku dziecka od najmłodszego do najstarszego.
 • Zawody indywidualne wg kolejności numerów startowych, które będą przyznawane wg wieku.
  1. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.
  2. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność przyjmując do wiadomości, że wiąże się to z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),       a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego elektronicznego formularza zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
  5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.


Program zawodów:

 • godz. 8.30 – 9.30  - rozdanie pakietów startowych
 • godz. 10.00 - rozpoczęcie zawodów
 • godz. 12.00 - rozpoczęcie drugiego przejazdu*
 • godz. 14.00 - dekoracja zwycięzców

 

Opłata startowa wynosi:

 • Do 10.02. 2020 r.                                      – 50 zł + cena karnetu*
 • Od 11.02.   do   14.02. 2020 r.                  – 60 zł + cena karnetu*
 • 15.02 i w dniu zawodów do godziny 9.00 – 100 zł (bez karnetu).

 

W dniu zawodów opłaty będą przyjmowane w biurze zwodów tj.: w karczma pod Barem EKSPRES w Kompleksie Beskid Spytkowice.

   W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:

 • gorący posiłek, ( wydawany w szałasie grillowym ),
 • *opcjonalnie - karnet 4 godzinny za dopłatą w wysokości 60 zł.

 

Uwaga: opłata nie obejmuje ubezpieczenia NNW.

Zapisy przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.lidersport.pl w zakładce zawody sportowe.

 

Opłatę startową należy wpłacić na konto:

 • 94 1020 1433 0000 1502 0023 7503 z adnotacją: Rodzinny Ślizg 2020

Uwaga: 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły - jeden przejazd lub odwołania zawodów z przyczyn niezależnych tj.: nieczynna stacja narciarska  lub pogoda uniemożliwiająca przeprowadzenie zawodów oraz co do ilości uczestników.

W przypadku odwołania zawodów opłata startowa zostanie zwrócona w pełnej kwocie.

Z narciarskim pozdrowieniem

 


Aktualności

Kto okazał się najlepszy w gminie w narciarstwie alpejskim?

Kto okazał się najlepszy w gminie w narciarstwie alpejskim?

W środę (8.03) na stoku "Beskid" w Spytkowicach odbyły się IX Mistrzostwa uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Wadowice w narciarstwie alpejskim oraz V Mistrzostwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych w narciarstwie...

Więcej

Informacje dotyczące ferii zimowych 2019/Rytro

Rytro 2019

Więcej